Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dobrovoľne poskytuje osobné údaje údajov v rozsahu Meno, Priezvisko, emailová adresa, bydlisko a že bola informovaná o nasledovnom:
- o svojich právach v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov, ktorými sú predovšetkým: právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
- o tom, že svoje práva uplatňuje dotknutá osoba písomne u prevádzkovateľa na adrese Mondelez Slovakia, a.s.
Prosím opíšte znaky z obrázku